Lệ phí đăng ký

Lệ phí đăng ký một đội gồm 4 thành viên: 2.500.000 VNĐ 

facebook
instagram